Điểm chuẩn Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 2022

Sáng 16.9, Trường Đại học tập Khoa học tập Xã hội Nhân văn - Đại học tập Quốc gia Thành Phố HCM công phụ thân điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vì thế cách thức Xét tuyển chọn thành phẩm kỳ thi đua Tốt nghiệp trung học tập phổ thông năm 2022.