The wonders of the world Môn Tiếng anh Lớp 11.

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 11

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 16: The wonders of the world – Lesson 1 được Tip.edu.vnsưu tầm và trình làng nhằm rất có thể sẵn sàng giáo án và bài xích giảng hiệu suất cao, hùn quý thầy cô tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và công sức của con người thao tác. Giáo án môn Tiếng Anh 11 này được biên soạn tương thích quy quyết định Sở Giáo dục đào tạo và nội dung logic hùn học viên dễ dàng và đơn giản hiểu bài học kinh nghiệm rộng lớn.

Bạn đang xem: The wonders of the world Môn Tiếng anh Lớp 11.

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 15: Space conquest – Lesson 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 15: Space conquest – Lesson 6

Giáo án Tiếng Anh lớp 11 Unit 16: The wonders of the world – Lesson 2

I. AIMS/OBJECTIVES OF THE LESSON

  • To help students develop their reading skills lớn get general and specific information
  • To provide students with new words and vocabulary

II. TEACHING AIDS: Chalk, board, lesson plan, textbooks, tape, radio

III. PROCEDURE

1. Class organization (1min)

2. Check up (5 mins) Some students revise the use of could/ be able to/ conjunctions

3. New lesson (35 mins)

Students’ activities

Teacher’s activities

1. Before you read

– Work in pairs, look at picture ask and answer the questions

+ They are the Great Pyramid of Giza and the Taj Mahal

+ The Great Pyramid of Giza is located in Egypt and the Taj Mahal in India

Xem thêm: ôn thi học kỳ 1 môn Toán 10

+ They are both wonderful man made wonders of the world.

– Asks some pairs of Ss lớn give the answer

2. While you read

– Ss listen lớn the tape and pick out the new word in the reading passage

Task 1

– Ss read the passage silently then vì thế task 1

1. tomb 2. wonder 3. ramp

4. chamber 5. mysterious 6. spiral.

– Plays the tape once

– Helps Ss lớn explore new words and phrases

– Instructs Ss lớn study task 1, checks understanding

– Asks Ss lớn compare their answer

4. Consolidation: (3 mins)

  • Words and phrases
  • Summarize the reading text

5. Homework (1 min) – Summarize the reading text

Xem thêm: đạo hàm

Rate this post